MENU

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, tedy osobní údaje fyzických osob, zpracováváme v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „Obecné nařízení“ nebo „GDPR“).
Subjekty údajů, tj. návštěvníci platformy Planetum nebo účastníci jednotlivých akcí platformy Planetum – fyzické osoby mají právo na informace od správce osobních údajů dle čl. 12 a 13 Obecného nařízení v okamžiku získání osobních údajů. Tímto správce osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení tak činí a poskytuje následující informace:

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, p.o., Královská obora 233, 170 21 Praha 7, IČO: 00064441, DIČ: CZ00064441 (dále jen „Planetum“), jenž zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením.
Planetum provozuje tři objekty, Planetárium Praha ve Stromovce, Štefánikovu hvězdárnu na Petříně a Hvězdárnu v Ďáblicích.
Osoba pověřená ochranou osobních údajů za Planetum je: Mgr. Lenka Soumarová, email: soumarova@planetum.cz. U této osoby můžete vznést jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů či se domáhat svých práv.

2. Co jsou osobní údaje a zpracování osobních údajů?

Osobní údaje jsou Obecným nařízením definovány jako veškeré informace o fyzické osobě („subjekt údajů“), kterou lze na základě těchto údajů identifikovat. Osobními údaji jsou např. jméno, identifikační číslo, adresa, email, lokační údaje, síťový identifikátor.
Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme? Na základě jakého zákonného titulu a za jakým účelem je zpracováváme?

3.1. Identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, dále pak kontaktní údaje, zejména adresa, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje o Vás zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu.

3.2. Údaje o Vaší osobě formou fotografie nebo videozáznamu. Fotografie a videozáznamy vytváříme v objektech Planetum při Vaší návštěvě či účasti na akcích platformy Planetum. Fotografie a videozáznamy slouží pro propagaci činností platformy Planetum, a to na našich webových stránkách nebo na našich profilech na sociálních sítích. Fotografie a videozáznamy lze takto užít bez Vašeho výslovného souhlasu. Neboť chceme mít s Vámi korektní vztahy, souhlas nám udělujete zakoupením vstupenky do objektů Planetum či vstupenky na akce platformy Planetum. Pokud si nepřejete, abychom fotografie nebo videozáznamy s Vaším vyobrazením užívali, informujte nás prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu soumarova@planetum.cz nebo přímo fotografa či kameramana a my uděláme maximum, abychom Vám vyhověli.

Souhlas na vstupence je udělován v tomto rozsahu: užití fotografií a videozáznamu po dobu 3 let za účelem propagace činností Planeta, a to všemi způsoby užití, včetně užití elektronickými prostředky, zejména na našich webových stránkách nebo na našich profilech na sociálních sítích.

3.3. Výtvory Vaší osoby. K užití výtvorů nám vždy dáváte výslovný souhlas. Souhlas je na dobu 3 let pro užití za účelem propagace činností platformy Planetum, a to všemi způsoby užití, včetně užití elektronickými prostředky, zejména na našich webových stránkách nebo na našich profilech na sociálních sítích.

3.4. Veškeré výše zmíněné souhlasy mohou poskytnout osoby od 15 let, za osoby mladší souhlasy poskytují jejich zákonní zástupci.

3.5. Údaje o návštěvách našich webových stránek (IP adresa a cookies). Tyto údaje o Vás zpracováváme na základě oprávněného zájmu ohledně získání informací o Vašich návštěvách na našich webových stránkách.

3.6. Kamerové systémy jsou umístěny ve všech objektech Planetum ve veřejně přístupných prostorách. Jejich účelem je zajištění bezpečnosti pohybu návštěvníků.

3.7. Planetum nezpracovává žádné citlivé osobní údaje o Vaší osobě.

4. Jaká máte práva?

4.1. Právo na přístup k osobním údajům.

Toto právo zahrnuje právo získat od nás:

  • potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás, o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Shora uvedené informace a sdělení požadovaná subjektem údajů, Vám poskytneme bezplatně. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu soumarova@planetum.cz.

4.2. Právo na opravu nepřesných údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

4.3. Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu soumarova@planetum.cz.

4.4. Právo na omezení zpracování

Máte za určitých podmínek právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu soumarova@planetum.cz.

4.5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Máte právo na oznámení, pokud na naší straně dochází k opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

4.6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

4.7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je potřeba provést výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle a to prostřednictvím emailu na elektronickou adresu soumarova@planetum.cz.

4.8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

5. Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Shromažďujeme a uchováváme Vaše osobní údaje získané přímo od Vás, jakož i osobní údaje technického charakteru získané prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečených databázích. Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Prohlašujeme, že jsme podnikli veškerá možná, v současnosti známá opatření, aby byly tyto údaje zabezpečeny před neoprávněnými zásahy třetích osob.
V případě zjištění jakéhokoliv závažného porušení zabezpečení osobních údajů jsme povinni toto nahlásit dozorovému úřadu a zajistit přiměřenou nápravu.

6. Komu Vaše osobní údaje předáváme? Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Naše databáze s nikým nesdílíme, nepředáváme je a neprodáváme třetím osobám.
V rámci plnění našich zákonných povinností předáváme osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnými právními předpisy.
Osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

7. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, v případě udělení souhlasu po dobu 3 let od jeho udělení.

8. Mlčenlivost

My i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.